Kontakt z nami

Moneo Pharma Group Sp. z o.o.

01-015 Warszawa,
ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5 lok. 25
tel/fax: 22 621 67 80
e-mail: biuro@moneopharma.pl

Moneo Pharma Group Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000287117, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.