Kontakt z nami

Moneo Pharma Group Sp. z o.o.

62-023 Borówiec,
ul. Zapomniana 45
tel: +48 511 347 682
e-mail: biuro@moneopharma.pl

Moneo Pharma Group Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000287117, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości.